IKRTK - INSTITUTI KOMBËTAR I REGJISTRIMIT TË TRASHËGIMISË KULTURORE

NJOFTIM PËR KONKURIM PËR VENDE PUNE

Njoftim për konkurrim për vend pune: Specialist (Jurist)-Sektori i Shërbimeve Mbështetëse   Në zbatim të dispozitave të Ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të Urdhrit nr. 136, datë 21.10.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Institutit Kombëtar të Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore”, si dhe të   […]