AKTIVITETE

Përgjatë vitit 2023, është parashikuar marrja e masave për inspektimet në terren të institucioneve në varësi të Ministrisë së Kulturës, në kuadër të përditësimit dhe mirë administrimit të Bazës së të Dhënave Shtetërore “Regjistri Kombëtar i Pasurive Kulturore (RKPK)”.

Aktivitete të kryera përgjatë vitit 2022 – 2023:

Marrëveshjet kombëtare dhe ndërkombëtare në kuadër të luftës kundër trafikimit të Trashëgimisë Kulturore

 • Vazhdimësia e marrëveshjeve kombëtare në kuadër të paktit për universitetin.
 • Akordimi i një marrëveshje mes MK, IKRTK dhe Universitet të Historisë.
 • Përfshirja dhe angazhimi i studentëve të Universitetit të Arteve të asistojnë në procedurat e ndjekura nga IKRTK në zbatim të ligjit 27/2018 “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë” lidhur me, njohjen e Institucionit, përgjegjësit e IKRTK-së dhe Bazës e të Dhënave Shtetërore, “Regjistri Kombëtar i Pasurive Kulturore (RKPK)”, funksionet si dhe ndërlidhjet e saj.
 • Vazhdimësia e bashkëpunimit me Ambasadën e SHBA-ve në Tiranë lidhur me asistencën teknike të fituar për plotësim të dokumentacionit, lidhur me kërkesën për një memorandum mirëkuptimi ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe SHBA.
 • Finalizuar ratifikimi i Memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe SHBA, “Concerning the impositions of import restrictions on categories of archeological and ethnological material of Albania” në zbatim të nenit 9 të konventës të UNESCO-s 1970 “Mbi mënyrat e ndalimit dhe parandalimit të importit, eksportit të paligjshëm dhe transferimit të pronësisë të pasurisë kulturore dhe konventës mbi ligjin për aplikimin e pasurisë kulturore”.
 • Finalizuar marrëveshja e bashkëpunimit midis Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Kulturës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut përfaqësuar nga Ministria e Kulturës ‘ Rikthimi i ikonave të trafikuara në vendin e tyre të origjinës”.
 • Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Ministrinë e Brendshme dhe Prokurorinë e Përgjithshme në Shqipëri “Për ruajtjen e përkohshme të objekteve të sekuestruara pjesë e trashëgimisë kulturore”. Në kuadër të kësaj marrëveshjeje synohet:
 • Koordinimi, monitorimi dhe bashkëpunimi në gjurmimin, kapjen, sekuestrimin, ruajtjen dhe ruajtjen e specializuar të objekteve të trashëgimisë kulturore dhe/ose konfiskimin e tyre të dyshuar për vjedhje ose trafikim të kryer nga persona fizikë dhe/ ose persona juridikë.
 • Nga detyrimet që rrjedhin nga marrëveshjet e mësipërme, IKRTK është institucioni përgjegjës që do të administrojë dhe ruaj objektet e dyshuara si trashëgimi kulturore të sekuestruara nga operacione të ndryshme të policisë së shtetit.

Projekte

 • Bashkëpunimi me Eurecna lidhur me projektin “Mbështetje për Ministrinë e Kulturës për përafrimin e kuadrit ligjor kombëtar për trashëgiminë kulturore me Aquis të BE-së”. Komponenti kryesor i projektit është përshtatja e legjislacionit aktual shqiptar në përputhje me Bashkimin Europian në fushën e identifikimit dhe mbrojtjes së Trashëgimisë Kulturore, tregtimit, importit dhe eksportit të Pasurive Kulturore.

Trajnime:

 • Në mbështetje të Memorandumit të Mirëkuptimit me SHBA, dy specialistë nga Instituti Kombëtar i Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore, u trajnuan në SHBA, në kuadër të “Programit të Vizitorëve Ndërkombëtarë të Lidershipit së Departamentit të Shtetit”. Ata vizituan institucione të ndryshme (FBI-në, Prokurorinë e Qarkut Manhattan, Muzeun Smithsonian etj.) në të cilat u njohën me mënyrën e ruajtjes së objekteve të dyshuara të vjedhura të trashëgimisë kulturore në SHBA.
 • Pjesëmarrja në seminarin me temë: “Legjislacioni i BE-së për eksportin dhe importin e mallrave kulturore dhe prezantimin e gjetjeve dhe rekomandimeve kryesore të raportit të boshllëqeve për përafrimin e legjislacionit shqiptar me Acquis të BE-së”. Të pranishëm në këtë seminar ishin përfaqësues nga IKRTK, Ministria e Kulturës, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe Policia e Shtetit.
 • Vizitë Studimore pranë Ministrisë së Kulturës Italiane dhe Institutit Qendror për Restaurim, pjesëmarrës të së cilës ishin punonjës së IKRTK. Në këtë vizitë studimore u njohëm me Sistemin Informativ për Regjistrimin dhe Administrimin e Pasurive Kulturore, i cili konsistonte në bashkimin e dy sistemeve kryesore (sistemi Vincoli dhe Sistemi Informativ i Webit SIGEC në Institutin Qendror për Katalog dhe Dokumentacion).
 • Vizitë Studimore pranë Ministrisë së Kulturës Italiane dhe Institutit Qendror për Restaurim, pjesëmarrës të së cilës ishin punonjës së IKRTK. Në këtë vizitë studimore u njohëm me Sistemin Informativ për Regjistrimin dhe Administrimin e Pasurive Kulturore, i cili konsistonte në bashkimin e dy sistemeve kryesore (sistemi Vincoli dhe Sistemi Informativ i Webit SIGEC në Institutin Qendror për Katalog dhe Dokumentacion).
 • Në kuadër të projektit “Support to the Ministry of Culture to advance the approximation of the national legal framework on Cultural Heritage with EU Aquis” u zhvillua një vizitë studimore në Romë ku patëm mundësinë të kryenim një takim në zyrat e “Komandës se Karabinierëve për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore – Carabinieri T.P.C ” si dhe në Zyrën e Eksportit të Antikave dhe Veprave të Artit”. Në takim morrën pjesë specialistë nga IKRTK, Ministria e Kulturës, IKTK, Policia e Shtetit dhe Drejtoria e Doganave.

Strategji

 • Aktualisht Instituti Kombëtar i Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore në fushën e tij të përgjegjësisë dhe Ministria e Kulturës, janë pjesë e dy strategjive, si institucione kontribuese me objektivat e parashikuara në plan veprimin e këtyre strategjive :
 • Strategjia Ndërsektoriale Kundër Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda 2021-2025 dhe planin e veprimit 2021-2022 miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 1140 datë 24.12.2020, ku IKRTK dhe MK, referuar plan veprimit janë pjesë e objektivave si vijon:
 • Strategjia Kombëtare për Menaxhimin e Integruar të Kufirit dhe Plani i Veprimit 2021 – 2027 (Strategji ndërsektoriale)

Aktivitete të kryera përgjatë vitit 2021:

Projekte:

IKRTK dhe Ministria e Kulturës, ka aplikuar dhe përfituar projektin nga IPA Kombëtare me titull “Ngritja e kapaciteteve të Administratës Publike Shqiptare në lëvizjen e lirë të mallrave dhe luftën kundër trafikimit të paligjshëm të pasurive kulturore”, i cili ka për qëllim përafrimin e plotë të legjislacionit vendas me acquis e Bashkimit Evropian në fushën e luftës kundër trafikimit të paligjshëm të pasurive kulturore, si dhe ngritjen e kapaciteteve teknike dhe profesionale dhe rritjen e ekspertizës të stafeve të administratës publike shqiptare përgjegjës për implementimin e procedurave për lëvizjen e lire të pasurive kulturore dhe luftën kundër trafikimit të pasurive kulturore, në përputhje me Direktivat e Bashkimit Evropian, Rregulloreve dhe legjislacionit vendas. Projekti po zbatohet në Institutin Kombëtar të Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore përgjatë vitit 2019-2021.

Vendime Këshilli i Ministrave:

MIRATUAR, Vendim i Këshillit të Ministrave me Nr.199 datë 31.3.2021 “Për Përcaktimin e kushteve të posaçme të licencimit, dokumenteve shoqëruese, procedurave për shqyrtimin ose revokimin e licencës, tarifat e aplikimit dhe kuotizacionin vjetor të licencave për veprimtari tregtare të pasurive kulturore”.

MIRATUAR, Vendim i Këshillit të Ministrave me Nr. 583 datë 6.10.2021 “Për Përcaktimin e procedurave dhe mënyrave të administrimit të bazës së të dhënave të pasurive kulturore të vjedhura”.

Trajnime:

MK dhe IKRTK pjesëmarrëse në trajnimin e zhvilluar me titull “Technical Training on the Law Enforcement on Prevention of  Illicit Trade of Cultural Heritage and the Fight Against Illicit Trafficking course held from 18-22 October 2021 in Tirana.

Strategji:

Aktualisht Instituti Kombëtar i Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore në fushën e tij të përgjegjësisë dhe Ministria e Kulturës, janë pjesë e dy strategjive, si institucione kontribuese me objektivat e parashikuara në plan veprimin e këtyre strategjive :

 1. Strategjia Ndërsektoriale Kundër Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda 2021-2025 dhe planin e veprimit 2021-2022 miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 1140 datë 24.12.2020, ku IKRTK dhe MK, referuar plan veprimit janë pjesë e objektivave si vijon:
 2. Strategjia Kombëtare për Menaxhimin e Integruar të Kufirit dhe Plani i Veprimit 2021 – 2027 (Strategji ndërsektoriale)