LEGJISLACIONI

Ligji Nr.9048 datë 07.04.2003 ‘PËR TRASHËGIMINË KULTURORE I NDRYSHUAR’


Ligji Nr.9490, datë 13.3.2006 ‘PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS PËR RUAJTJEN E TRASHËGIMISË KULTURORE JOMATERIALE, PARIS 2003


Ligji Nr.10 027, datë 11.12.2008 ‘PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN PËR MBROJTJEN E TRASHËGIMISË KULTURORE NËNUJORE, PARIS 2001


Ligji Nr.9380 datë 28.04.2005 ‘PËR TË DREJTËN E AUTORIT DHE TË DREJTAT E TJERA TË LIDHURA ME TË’


Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.142 datë 27.03.1995 ‘PËR KRIJIMIN E QENDRËS KOMBËTARE TË INVENTARIZIMIT TË PASURIVE KULTURORE’


Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.975 datë 26.11.2003, ‘PËR NGRITJEN, PËRBËRJEN DHE MËNYRËN E FUNKSIONIMIT TË KOMISIONIT TË PËRHERSHËM TË VLERËSIMIT TË OBJEKTEVE TË TRASHËGIMISË KULTURORE, NË PRONËSI PRIVATE, TË LUAJTSHME DHE KRITERET SHKENCORE E PROCEDURAT E VLERËSIMIT TË KËTYRE OBJEKTEVE’


Vendimi Nr. 945, datë 2.11.2012 “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “ADMINISTRIMI I SISTEMIT TË BAZAVE TË TË DHËNAVE SHTETËRORE”


Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.278 dt.16.05.2018 “PËR KRIJIMIN E BAZËS SË TË DHËNAVE SHTETËRORE “REGJISTRI KOMBËTAR I PASURIVE KULTURORE (RKPK)””


Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.306 datë 23.05.2018 “Për disa ndryshime në Vendimin Nr.975 datë 26.11.2003, të Këshillit të Ministrave, ‘PËR NGRITJEN, PËRBËRJEN DHE MËNYRËN E FUNKSIONIMIT TË KOMISIONIT TË PËRHERSHËM TË VLERËSIMIT TË OBJEKTEVE TË TRASHËGIMISË KULTURORE, NË PRONËSI PRIVATE, TË LUAJTSHME DHE KRITERET SHKENCORE E PROCEDURAT E VLERËSIMIT TË KËTYRE OBJEKTEVE’”