IKRTK - INSTITUTI KOMBËTAR I REGJISTRIMIT TË TRASHËGIMISË KULTURORE

Në vijim të konkurimit të hapur dhe shpalljes së fituesit për pozicionin Specialist /Jurist Sektori i Shërbimeve Mbështetëse  – Kategoria e pagës IV-b.Specialist /Jurist, Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese  njoftojme mbylljen e procedures se rektrutimit.