IKRTK - INSTITUTI KOMBËTAR I REGJISTRIMIT TË TRASHËGIMISË KULTURORE

NJOFTIM PËR KONKURIM PËR VENDE PUNE: SPECIALIST I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT NË QENDRËN KOMBËTARE TË INVENTARIZIMIT TË PASURIVE KULTURORE

QËNDRA KOMBËTARE E INVENTARIZIMIT TË PASURIVE KULTURORE Njoftim për konkurim për vende pune: Specialist i Teknologjisë së Informacionit në Qendrën Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore Mbështetur në Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, në Urdhërin e Kryeministrit nr. 26, datë 25.01.2014 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së […]