IKRTK - INSTITUTI KOMBËTAR I REGJISTRIMIT TË TRASHËGIMISË KULTURORE

SISTEMI INFORMATIK KOMBËTAR I ADMINISTRIMIT TË PASURIVE KULTURORE

Ministria e Kulturës dhe Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore prezantuan Projektin “Krijimi i Qendrave të Informimit Publik për Regjistrimin On-Line të Pasurive Kulturore Kombëtare”. Projekti është një invenstim i Qeverisë Shqiptare i aplikuar dhe i fituar nga Ministria e Kulturës dhe Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore në mbështetje të Vendimit nr. […]

Njoftim për shpalljen e fituesit të konkursit për vend pune Përgjegjës Sektori të Inventarizimit, Katalogimit të Pasurive Kulturore & Botimeve pranë QKIPK-së.

Njoftim për shpalljen e fituesit të konkursit për vend pune Përgjegjës Sektori të Inventarizimit, Katalogimit të Pasurive Kulturore & Botimeve pranë QKIPK – së. Bashkëngjitur gjeni njoftimin: Shiko Njoftimin

Njoftim për shtyrje aplikimi deri 20.07.2017 për konkurim për vend pune: Përgjegjës Sektori pranë Sektorit të Inventarizimit, Katalogimit të Pasurive Kulturore & Botimeve Shtyhen

NJOFTIM PËR SHTYRJE APLIKIMI DERI 20.07.2017 PËR KONKURIM PËR VENDE PUNE: Përgjegjës Sektori pranë Sektorit të Inventarizimit, Katalogimit të Pasurive Kulturore & Botimeve Mbështetur në Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, në Urdhërin e Kryeministrit nr. 26, datë 25.01.2014 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Qëndrës Kombëtare të […]

Njoftim pë konkurim për vend pune: Përgjegjës Sektori pranë Sektorit të Inventarizimit, Katalogimit të Pasurive Kulturore & Botimeve

Njoftim pë konkurim për vend pune: Përgjegjës Sektori pranë Sektorit të Inventarizimit, Katalogimit të Pasurive Kulturore & Botimeve Mbështetur në Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, në Urdhërin e Kryeministrit nr. 26, datë 25.01.2014 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Qëndrës Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore”, dhe […]