IKRTK - INSTITUTI KOMBËTAR I REGJISTRIMIT TË TRASHËGIMISË KULTURORE

Njoftim mbi monitorimin e veprimtarisë së administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet Vendore per vitin 2019

19.06.2019 Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore, në zbatim të VKM-së Nr. 283, datë 10.05.2019 për “Marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet Vendore per vitin 2019″ me urdhër të Titullarit, ka ngritur Grupin e Monitorimit, të […]