IKRTK - INSTITUTI KOMBËTAR I REGJISTRIMIT TË TRASHËGIMISË KULTURORE

Inventarizimi i Muzeut Arkeologjik Butrint

PËRFUNDON INVENTARIZIMI DHE KATALOGIMI I 790 OBJEKTEVE ARKEOLOGJIKE TË FONDIT MUZEOR BUTRIN Në databazën kombëtare në Qkipk janë inventarizuar dhe kataloguar 790 objekte të Muzeut Arkeologjik Butrint. Një proces i përfunduar dhe një fond muzeor i trashëgimisë arkeologjike i dokumentuar konform standarteve bashkëkohore të dokumentimit dhe kuadrit ligjor duke plotësuar të gjitha kërkesat që nevojiten […]