IKRTK - INSTITUTI KOMBËTAR I REGJISTRIMIT TË TRASHËGIMISË KULTURORE

NJOFTIM PËR KONKURIM PËR VENDE PUNE: SPECIALIST I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE (JURIST/JURISTE) PRANË QKIPK

NJOFTIM PËR KONKURIM PËR VENDE PUNE: SPECIALIST I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE (JURIST/JURISTE) PRANË QKIPK QendraKombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore bazuar Urdhërin e Kryeministrit Nr. 26, datë 25.01.2014 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Qëndrës Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore” dhe Rregullores së Brendshme të Institucionit (QKIPK) neni 5, “Proçedura e rekrutimit të punonjësve […]