IKRTK - INSTITUTI KOMBËTAR I REGJISTRIMIT TË TRASHËGIMISË KULTURORE

19.06.2019

Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore, në zbatim të VKM-së Nr. 283, datë 10.05.2019 për “Marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet Vendore per vitin 2019″ me urdhër të Titullarit, ka ngritur Grupin e Monitorimit, të përbërë si me poshtë:

1. Z.  Elton ÇEÇA    Kryetar

2. Znj. Suela KONOMI  (Koordinator) Anëtar

3. Z. Ferdinand YZEIRI    Anëtar

 

Kontaktet e Titullarit të Institucionit:

Mobile : +355694060095

Silva BRESHANI    Drejtor
Email:silva.breshani@qkipk.gov.al

 

Në rast denoncimi për shkelje të konstatuara nga ana e punonjësve të Qendrës Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore mund të raportoni në:

Email: info@qkipk.gov.al

VKM-nr.-283-dt-10.05.2019

Urdher QKIPK