IKRTK - INSTITUTI KOMBËTAR I REGJISTRIMIT TË TRASHËGIMISË KULTURORE

Aksesi në bazën e të dhënave shtetërore “Regjistri Kombëtar i Pasurive Kulturore (RKPK)” jepet vetëm për personat fizikë/ juridikë privatë, institucionet publike/private/fetare të cilat posedojnë, administrojnë ose janë autorë të objekteve pasuri kulturore që janë të regjistruara në RKPK.

Plotësoni të dhënat tuaja

 

Verifikim